MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. Hitel

Termékösszefoglaló

Hitelcél

A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

 • ingatlanvásárláshoz, -beruházáshoz;
 • új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz, -beszerzéshez;
 • a beruházáshoz kapcsolódó- vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz (a forgóeszközhitel nem rulírozó típusú);
 • immateriális javak beszerzésére (az alábbiakban részletezett korlátokkal) vehető igénybe.

Immateriális javak önálló finanszírozása nem lehetséges, kizárólag a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig.
Franchise és know-how finanszírozása nem megengedett a Program keretein belül.

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el.

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is finanszírozható.

Nem használható fel a hitel

 • más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
 • az Adós által visszaigényelhető általános forgalmi adó (áfa), vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha az Adós áfa visszaigénylésére nem jogosult;
 • harmadik országba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra;
 • az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások finanszírozására;
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;
 • mezőgazdasági termelő vállalkozások – olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50% -át mezőgazdasági tevékenység teszi ki) projektjeinek a finanszírozására;
 • elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás;
 • a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás a következő esetekben:
  • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
 • olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • élelmiszeripari projektek finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik, a következő esetekben:
  • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
 • élő állat vásárlására, tartására, kereskedelmére;
 • a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
 • az 1379/2013/EU rendeletszerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
 • a fentieken túl az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására:
  • pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-67, TEÁOR’08 64-66)
  • pénzmosás, kábítószer előállítás - kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési-, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
  • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26);
  • valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40);
  • szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00);
  • pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme;
  • atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása;
 • projektfinanszírozásra, projekttársaságok által megvalósítandó, egyedi projektcélok, projekt ügyletek finanszírozására.

Célcsoport, igénybevételre jogosultak köre

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, nem agrár besorolású mikro-, kis-és középvállalkozások, az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció szerint kizártak kivételével.

Hitel összege 1–100 millió Ft
Kamatláb változó, 3 havi BUBOR + RKV2.1 + legfeljebb 4%/év
Kezelési költség legfeljebb 1.5%/év
Futamidő 12-120 hónap
Önálló forgóeszközhitel esetén 12-72 hónap
Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 12 hónap
Türelmi idő legfeljebb 12 hónap
Önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb 12 hónap
Devizanem HUF

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének - általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén: minimum 10%-a (amely állami támogatást is tartalmazhat)

Hiteligényléskor benyújtandó dokumentumok
Dokumentumlista_hitelkerelemhez.pdf

Kapcsolódó díjak

(részletes díj struktúrát az aktuális Kondíciós lista tartalmazza)

Megnevezése Mértéke
Folyósítási Díj legfeljebb a Kölcsön 1%-a, de legfeljebb 500.000 forint
Hitelbírálati Díj az igényelt Kölcsönösszeg legfeljebb 0,5%-a
Rendelkezésre Tartási Díj 0,4%/év
Szerződésmódosítási Díj legfeljebb 1%, de legfeljebb 500.000 forint
Közjegyzői díj Közjegyzői díjszabás szerint
Szerződésmódosítási Díj Előtörlesztés esetén legfeljebb 3%, de legalább 50.000 Ft
Egyéb tudnivalók
Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben,
az utolsó tőketörlesztő részlet a kerekítés miatt eltérhet.
Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet.
Kamat fizetése: havonta.
Biztosítékok: a Hitelező által elfogadható biztosíték.

Kapcsolat

Egyedi hitelajánlatért látogasson el hozzánk,
előre egyeztetett időpontban.

Központi iroda

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: (06 1) 439 2131
Fax: (06 1) 439 2139

hitel(at)bg(dot)hu